Buscando Fc


BH,J.,J NNBLG.GJKÑIJOIFGOFUIJGMJKVNOJHNODFHOIHNIDFHSZIUBHN BHDVKUHOCGHOHJGBIJH HDGHBODHGDSKJFHFKJHFVJHVKHZJFHXFKJHXKDXHGKXJFHDJFHGKGDHFXJHDFJHFDJGHKFHKFJHFKJHFKJDFHGKJFHKFHGKFJHGDXKJGHDJKGHDJKHDJKHJHDFKJGHDJKFXGHDFXKJGHDDJXHDKJHFKGHJHKFJGH742GHDGKÑLHKDGJHGLKNLKGJBLGKGKLJGKLFGKLJGKBJKBJLKJGLKGJGKLHJGHLKJGLHKJGHKLGJLLLLLLLHGNGBKJFKLDJF V,JHKGH VBJGNBKJGFLHGOGLHBLOHGJJCKHDFKJGHKGJBHKGCJHKGJHKGJJGJDFGJKFDGHFDGHFDGHFDJHGFHGFHGFGFGNBNBBMCXMFVMFCNGMJDFGKJHNB,MVCBNGVBNNVM,N,VBNVC VMN,NBMNMVBNVBNVB,NBVNBV,MN
FGBFCBGKJFBLJVCB.FNB,.NG.,KNF,JXFKLBFJGLKJLKDJBLGKBNCVB,MXNVNFLKFJGLCFKJBLDKFGHLFSKZDGHDFLGHFGNF

Votar

Comentar

Compartir-Pepito¿cuánto es 4x5?
-20 Profe.
-Muy bien, y ¿5x4?
-Hmm no lo sé profe, usted solo
mando la tabla del 4.
-Pero es lo mismo Pepito.
-No, no es lo mismo Profe, si usted come
pollo,¿qué caga?
-Pues claro que Mierda, Pepito.
-Pues coma Mierda aver si caga pollo.

XD
PROMETO QUE DARE UN CORAZÓN
LO HAS PROMETIDO HASLO

Votar

Comentar

Compartir

Jbdcuihchcf8eiygcpgjiodcigyowcgiypecyogpwdcogpywdcydpgcwwgydopcgoypdwcyopgwd opigygopsc yñogds gpyyosxgp. Osdpgycwyopdgdoywpgddyhopwddyophwddyhipwdcpihywdcophysdcgoypwdcyhopdcwoypgwdygowdgycopwdcyopgyopgdwcpoygdwcipyhd shyñiwdcuhipdwciuhpdcwiyphwdchipywdcpiyhdcwhpiydwcoypgdwcopygdwcpoygdfopygwopygecp yoggypofegñiosfqgoñiewcoyegñpcuigecfguiupjjexoiuhchipucjhciprc hui8073 chfcyuogvuygodcpuihdchuipcdipeuhcuphiwcduihpdwcuhip difuoguphid erefiuhpeipudhcueipriuhcreevrñfe ygññye e gilyrg f

Votar

Comentar

Compartir